Gimnazjum Nr 56 nosi imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

GIMNAZJUM NR 56 NOSI IMIĘ
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

 

Dzięki staraniom Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 wchodzące w jego skład Gimnazjum nr 56 nosi już imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wynika to z uchwały nr XXIX/535/16 Rady Miasta Bydgoszczy z 27 kwietnia 2016 roku w brzmieniu:

§ 1.1. Nadaje się imię „Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy” Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.
2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum nr 56 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w Bydgoszczy.

§ 2. W zakresie określonym w § 1 uchwały, akt założycielski Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński

 
UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte 2, w imieniu społeczności szkolnej (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego), wystąpiła z wnioskiem o nadanie imienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu.

Na patrona Gimnazjum nr 56 wybrano Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zdaniem wnioskodawców, nadanie imienia szkole pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem. Umożliwi to znacznie poszerzyć zakres rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły. TMMB jest najstarszym stowarzyszeniem miłośników miasta na ziemiach polskich, które korzeniami swej działalności sięga 1 października 1832 roku. Pierwsza nazwa to Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy. Zajmowało się ono poprawą estetyki, zazielenianiem i ukwiecaniem miasta oraz budową infrastruktury poprawiającej warunki życia.

Po latach, w 1923 roku, powołano do życia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Jego Okolicy, które swoje chlubne tradycje kontynuuje po dziś dzień. Zgodnie ze statutem, TMMB zajmuje się krzewieniem umiłowania swojego miasta, jego tradycji kultury, tak w regionie, jak w kraju i za granicą. Początek współpracy Gimnazjum z Towarzystwem nastąpił w 2012 roku, kiedy to na terenie szkoły powstało Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Szkoła gościła wielu wybitnych działaczy TMMB, którzy przybliżali uczniom przeszłość i teraźniejszość Bydgoszczy. Społeczność placówki wybrała TMMB na swojego patrona, mając na względzie fakt, iż młodzież potrzebuje autorytetu, a wśród członków tych, którzy już dawno odeszli i tych obecnych nie brakuje wspaniałych przykładów wielkich działaczy i patriotów. Wnioskodawcy uważają, że TMMB przybliży uczniom ich „Małą Ojczyznę”, a tym samym bardziej emocjonalnie będzie łączyć ich z własnym regionem i kształtować dumę z przynależności do lokalnej społeczności.