Ukazał się „Kalendarz Bydgoski” na rok 2015  wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na okładce  piękne zdjęcia  zrekonstruowanej fontanny „Potop”  na pl. Wolności i fontanny przed Filharmonią Pomorską ufundowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy Sp. z o.o.

            W środku wiele interesujących artykułów  nawiązujących do historii, tradycji i współczesności naszego miasta. Rozpoczyna je tradycyjne kalendarium  za rok 2013, Bydgoszcz w liczbach, powrót „Potopu”, stracony „Zachem”, informacja o fordońskim Ikarze i trasie Wschodniej.  Warto zajrzeć  do działu Kanał Bydgoski napisanego z okazji minionego Roku Kanału Bydgoskiego przynoszącego  panoramę  tego ważnego szlaku hydrotechnicznego. W Dziale Kultura, Nauka i Oświata znajdują się m.in. artykuły o bydgoskich starodrukach i  muzeach.

    Przegląd Kulturalny przynosi  rys  wydawnictw,  rozważania poświęcone  uwarunkowaniom rozwoju instytucji muzycznych,  podsumowanie sezonu w galeriach i teatrze, Dział Ludzie Bydgoskiej Kultury poświęcony jest  Andrzejowi Szwalbemu, Felicji Krysiewiczowej, Adamowi Grzymale-Siedleckiemu, przedwojennemu oficerowi Władysławowi Lindnerowi, Józefowi i Joannie Witt-Jonscherom,  wrażeniom z Buchenwaldu Janusza Garlickiego i  osadnikom z Wołynia  w zamieszkałym w Łęgnowie. Dział Historia to m.in.  sylwetka Ferdinanda Lepckego – twórcy „Potopu”, życie bydgoszczan  w okresie I wojny światowej, spacer do miejsc zapomnianych w Bydgoszczy,  tramwajowe pomysły, żegluga na Brdzie i Wiśle, park J. Kochanowskiego. Dział Pamiętne lata zawiera  wspomnienie o red.  Konradzie Fiedlerze, Wojskową Służbę Kobiet, okupację w latach 1943-1944. Dział Wspomnienia to   publikacje o Andrzeju Nowackim i kolejnym „fyrtlu” bydgoskim. Pożegnania zatrzymują nas przy  Reginie Adamczak, Felicji Gwincińskiej, Tadeuszu Jaszowskim, Zdzisławie Mrozku, Witoldzie Szylmanie i prof. Zbigniewie Wremblu. W dziale Region publikacje o  Insurekcji Kościuszkowskiej w Łabiszynie, Wyspiańskim na Pomorzu i Kujawach, komandorze Bolesławie Romanowskim, prof. Janie Czochralskim z Kcyni, nocnych spotkaniach scenicznych w  Cekcynie. Są też  Jubileusze poświęcone 125-leciu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 70-leciu PKS w Bydgoszczy i 90-leciu „Pasamonu”,  a także wiele innych  tematów  bydgoskich. Warto poczytać. 

Święto Niepodległości z Muzeum Wojsk Lądowych

 

11 listopada br. w godz.  od 10.00 do 14.00 będzie można zwiedzać ekspozycję plenerową Muzeum Wojsk Lądowych  na Osowej Górze w Bydgoszczy. Wśród eksponatów znajdują się m.in. czołgi i sprzęt ciężki. Zjazd z ul. Grunwaldzkiej na wysokości przystanku „Las”  linii 71. Wstęp bezpłatny.

 

Zapraszamy

 


Kolejny rekord - ponad 23 tysiące zł 

Dobiegła końca XVII kwesta na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropolii organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy wsparciu Rad Osiedli: Okole, Nowy Fordon i Szwederowo.

Kwesta wyrosła z bogatych tradycji, nagłośniana przez wszystkie bez wyjątku miejscowe media, została przyjęta przez bydgoszczan z ogromną życzliwością. Do uczestniczenia w zbiórce spontanicznie zgłaszało się wielu znanych mieszkańców naszego miasta, pod honorowym patronatem Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, młodzież ze Szkolnych Kół TMMB ponadto przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, organizacji i stowarzyszeń. Kwestowali znamienici goście: marszałek Sejmu Radosław Sikorski i minister Teresa Piotrowska - w sumie nie notowana dotąd liczba znacznie ponad 300 osób.

Padł kolejny rekord kwesty. O ile w ubr. zebrano 21.502, 40 zł, to w tym roku  23.158,34 zł. Jest to o  1.655,94 złotych więcej. Tylko na samym cmentarzu Starofarnym udało się zebrać 10.394,39 zł. (w tym do puszek Rady Osiedla Okole- 1.251,71 zł), na cmentarzu przy ul. Wiślanej -  3.810,27 zł, na cmentarzu Nowofarnym – 3.472,79 zł,  na cmentarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Kossaka -  2.761,77 zł.  Młodzież Szkolnych Kół TMMB zebrała  1.372, 37 zł. Podczas koncertu w Filharmonii Pomorskiej kwestowały dziennikarki TVP Bydgoszcz, które zebrały  1.346,75 złotych, co jest jednym z najlepszych wyników osiągniętych dotąd podczas tradycyjnych koncertów „Pamiętajmy” w Filharmonii Pomorskiej. Pozyskane podczas organizowanej bezinteresownie kwesty w całości przeznaczone zostaną na naprawę wybranych grobowców cmentarza Starofarnego. 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy dziękuje wszystkim współorganizatorom i wolontariuszom za pomoc w kweście, a mieszkańcom Bydgoszczy i wielu gościom za serdeczność i  hojność.             

Kwesta  2014 r.
na ratowanie najstarszych  bydgoskich nekropolii

 

Dorocznym zwyczajem Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy wsparciu Rad Osiedli Nowy Fordon, Okole i Szwederowo organizuje XVII kwestę na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropolii.
 
Zebrane w br. środki przeznaczymy przede wszystkim na ratowanie cmentarza Starofarnego przy ul. Grunwaldzkiej 15. Pochówki w tym miejscu odbywały się już na długo przed 1800 rokiem na co wskazuje plan Lindnera.  Staraniem nie żyjącego już dziś mgr inż. arch. Stefana Klajbora przewodniczącego Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w 1983 roku cmentarz Starofarny uzyskał status  obiektu zabytkowego. 
 
Niestety, cmentarz w dalszym ciągu znajduje się w bardzo złym stanie.  Odnawianie nagrobków tylko za środki zebrane podczas publicznej kwesty dawałoby niewiele. Tym bardziej, że pod osłoną nocy trwa dewastacja.

Dlatego TMMB przygotowało prezentację „Nieśmiertelne umiera” opartą o blisko 800 zdjęć cmentarza Starofarnego wykonanych przez Marka Chełminiaka. W ślad za tym, w obecności zastępcy prezydenta Grażyny Ciemniak, Wiesława Zawistowskiego dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, Daniela Maternowskiego prezesa Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Sławomira Marcysiaka Miejskiego Konserwatora Zabytków, Marka Iwińskiego Plastyka Miejskiego, zapadła decyzja o przygotowaniu kompleksowego planu uporządkowania cmentarza Starofarnego oraz wykonania określonych prac.  Zadanie zostało rozłożone na kilka etapów.  W pierwszym zrealizowano już część alejki głównej, przystąpiono do porządkowania terenu składowania odpadów, wycinki zaschłych drzew itp. Docelowo powstanie osarium między kaplicami po południowej stronie cmentarza na składanie szczątków ludzkich z tego cmentarza. Na murze od strony kwiaciarni – kolumbarium ze 138 podwójnymi nieszami na urny.  

Kwesta też będzie kontynuowana, a środki wydatkowane na ratowanie nagrobków pochowanych tu osób zasłużonych dla miasta.  W tym roku mamy zamiar, w miarę posiadanych środków, naprawić grobowce: rodziny Ziółkowskich, cenotaf z XIX wieku, nagrobek Franciszka Rutkowskiego i nieznany grób kryptowy A 64. Kontynuowane będą też porządki prowadzone przez Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Dla unaocznienia wysiłku społecznego, także podczas tegorocznej kwesty, staraniem TMMB, na zrekonstruowanych i odnowionych nagrobkach, znajdą się pierwsze tablice informujące o tym fakcie, m.in. na grobowcu Zenona Frydrychowicza.
 
Zmieniły się zasady kwesty na rzecz ratowania najstarszych bydgoskich cmentarzy.  Tym razem wpisu na listę zbiórek publicznych dokonał nie Prezydent Bydgoszczy, ale Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Nasze zgłoszenie zbiórki publicznej otrzymało numer 2014/992/OR. Rozliczenie w myśl postanowień Ustawy z 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych nakłada – zgodnie z art. 16.1. obowiązek sporządzenia i doręczenia  ministrowi właściwemu  do spraw administracji publicznej   sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki  i ze sposobu rozdysponowania  zebranych ofiar. W tym przypadku obowiązek ten ciąży na TMMB.  Jak co roku będziemy w sprawie typowania nagrobków do renowacji kontaktowali się z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Plastykiem Miejskim.

Harmonogram kwesty
 
 30 października (czwartek) 2014 roku:

- w godzinach  10.00-15.00  na bydgoskiej Starówce i w śródmieściu (ulice: Długa, Stary Rynek, pl. Teatralny, Gdańska, Dworcowa). Kwestować będą wychowawcy z młodzieżą ze Szkolnych Kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
- w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed i po koncercie „Pamiętajmy” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej  FP, Chóru i solistów pod dyrekcją  Zygmunta Rycherta. Początek koncertu o godz. 19.00, koniec ok. 21.00.

31 października  (piątek) 2014 roku:

- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10.

1 listopada (sobota) 2014 roku:

- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Bydgoszczy.
- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej  20.

2 listopada (niedziela) 2014 roku:

- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej 15
- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Kossaka 78.

Jednocześnie przypominamy, że w myśl regulaminu kwesty par. 1. pkt. 7 „W czasie kwesty na cmentarzach obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej”.