Ogłaszamy Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Konkurs TMMB

Czekamy na wpadające w ucho

hasło Bydgoszczy

 

Bydgoszcz jest miastem przepięknie położonym, miastem zieleni, interesujących zabytków, nauki, muzyki, medycyny, tradycji oręża i wielu innych. Te walory wciąż jeszcze nie są w pełni wykorzystywane  dla  budowania wizerunku naszego miasta  w regionie, kraju i na świecie. Wizerunku, na który Bydgoszcz od dawna zasługuje.

Dlatego Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarsze na ziemiach polskich stowarzyszenie tego typu, ogłasza Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy.  Jego celem jest uzyskanie błyskotliwej sentencji,  celnego zwrotu czy wpadającego w ucho rymu promującego Bydgoszcz.

Hasło powinno promować najcenniejsze walory Bydgoszczy, by wspomnieć o:

a/ Królewskim mieście  założonym przez najwybitniejszego z polskich monarchów  Kazimierza III Wielkiego i chętnie odwiedzanym przez pozostałych władców.

b/ Mieście, które uwzględniając potencjał kulturalno-społeczny i gospodarczy, jest faktyczną stolicą  pięknych polskich Kujaw.

c/ Mieście, które od wieków oddycha muzyką, na co dzień żyje filharmonią, operą, Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego, szkołami artystycznymi, koncertami i chóralnym śpiewem.

d/ Mieście 11 wyższych uczelni, w tym trzech uniwersytetów.

e/ Znanym w całym kraju ośrodku medycznym, kuźni kadr służby zdrowia z uniwersyteckimi szpitalami, znakomitym Centrum Onkologii i X Wojskowym Szpitalem Klinicznym.

f/ Mieście, które jest znaczącym nie tylko w kraju ośrodkiem wojskowym z przebogatymi tradycjami oręża.

g/ Kanale Bydgoskim, najstarszym zabytku sztuki hydrotechnicznej w Polsce.

h/ Mieście nazywanym „Wenecją Kujaw” dzięki cudownemu  położeniu nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim.   

i/ Wszechobecnej zieleni, w tym przepięknym Leśnym Parku w Myślęcinku, za co Bydgoszcz otrzymała  tytuł „Miasta – Ogrodu”.

j/ Unikatowym pomniku przyrody i historii, jakim w samym sercu miasta jest Wyspa Młyńska, a z nią Wenecja Bydgoska.

k/ Mieście, które  jest polską stolicą wioślarstwa i kajakarstwa.

l/ Mieście znaczących imprez sportowych.

m/  Miniaturowej gotyckiej perełce jaką jest Katedra Bydgoska pw. śś. Marcina i Mikołaja – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości zwanym też Sanktuarium Matki Bożej Bydgoskiej.

n/  Oryginalnej, pięknie zachowanej  architekturze z przełomu  XIX i XX wieku.   

o/ Unikatowym w kraju i za granicą  „Exploseum” – jedynym tego typu w Polsce zabytkiem  niemieckiej architektury przemysłowej z lat 1939-1944.

  p/ Można też przygotować hasła dotyczące innych  obiektów czy wydarzeń, z których Bydgoszcz słynie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej, literatów, twórców i działaczy kultury, dziennikarzy oraz pasjonatów bydgoskiej historii tej dawnej i tej najnowszej. Prace należy nadsyłać do końca października  2013 roku na adres: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-165 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa  17 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy”. Szczegóły konkursu podajemy w regulaminie dołączonym do tej informacji. Komunikaty o Konkursie znajdują się także na stronach internetowych uczelni, szkół oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 


 

Regulamin Konkursu

na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

 

Niniejszy regulamin   określa zasady Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy. 

 § 1

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

 § 2

Celem Konkursu  jest  wyłonienie  celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego

w ucho rymu promującego walory Bydgoszczy. 

§ 3

 Hasło powinno promować najcenniejsze walory Bydgoszczy, by wspomnieć o:

a/ Królewskim mieście  założonym przez najwybitniejszego z polskich monarchów  Kazimierza III Wielkiego i chętnie odwiedzanym przez pozostałych władców.

b/ Mieście, które uwzględniając potencjał kulturalno-społeczny i gospodarczy, jest faktyczną stolicą  pięknych polskich Kujaw.

c/ Mieście, które od wieków oddycha muzyką, na co dzień żyje filharmonią, operą, Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego, szkołami artystycznymi, koncertami i chóralnym śpiewem.

d/ Mieście 11 wyższych uczelni, w tym trzech uniwersytetów.

e/ Znanym w całym kraju ośrodku medycznym, kuźni kadr służby zdrowia z uniwersyteckimi szpitalami, znakomitym Centrum Onkologii i X Wojskowym Szpitalem Klinicznym.

f/ Mieście, które jest znaczącym nie tylko w kraju ośrodkiem wojskowym z przebogatymi tradycjami oręża.

g/ Kanale Bydgoskim, najstarszym zabytku sztuki hydrotechnicznej w Polsce.

h/ Mieście  nazywanym  „Wenecją Kujaw”  dzięki cudownemu  położeniu nad Brdą, Wisłą

i Kanałem Bydgoskim.   

i/ Wszechobecnej zieleni, w tym przepięknym Leśnym Parku w Myślęcinku, za co Bydgoszcz otrzymała  tytuł „Miasta – Ogrodu”.

j/ Unikatowym pomniku przyrody i historii jakim w samym sercu miasta jest Wyspa Młyńska, a z nią Wenecja Bydgoska.

k/ Mieście, które  jest polską stolicą wioślarstwa i kajakarstwa.

l/ Mieście znaczących imprez sportowych.

m/  Miniaturowej gotyckiej perełce jaką jest Katedra Bydgoska pw. śś. Marcina i Mikołaja – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości zwanym tez Sanktuarium Matki Bożej Bydgoskiej.

n/  Oryginalnej, pięknie zachowanej  architekturze z przełomu  XIX i XX wieku.   

o/ Unikatowym w kraju i za granicą  „Exploseum” – jedynym tego typu w Polsce zabytkiem  niemieckiej architektury przemysłowej z lat 1939-1944.

  p/ Można też przygotować hasła dotyczące innych  obiektów czy wydarzeń, z których Bydgoszcz słynie. 

§ 4

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, komu leży na sercu  rozsławianie walorów i piękna Bydgoszczy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda (załącznik nr 1 do regulaminu) podpisana przez  opiekunów ze względu na  ewentualny odbiór  nagrody finansowej. Liczba prac nieograniczona. 

§ 5

Organizatorzy przewidują nagrody główne  dla autorów najlepszych  haseł :

pierwsza nagroda 1.500 zł brutto

druga nagroda 1.000 zł brutto

trzecia nagroda 500 zł brutto

oraz wyróżnienia książkowe

Zapis brutto oznacza pomniejszenie kwoty o  podatek od nagród. 

§ 6

Prace konkursowe z podaniem imienia, nazwiska i adresu autora należy przesyłać na adres TMMB w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Prawidłowe zgłoszenie wymaga dostarczenia w zamkniętej kopercie jednego lub większej liczby haseł promocyjnych  na adres organizatora do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 85-169 Bydgoszcz 37, Skrytka Pocztowa 17 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy”. 

§ 7

Nad przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła  powołana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wybór nagrodzonych prac odbywa się w drodze  głosowania  polegającego na przyznawaniu punktów. Każdemu z członków Kapituły  przysługuje 5 punktów, które rozdziela według własnej oceny. Kapituła może przyznać mniejszą liczbę nagród lub odstąpić od przyznania 1, 2 czy 3 nagrody, jednocześnie  inaczej dzieląc nagrody. 

§ 8

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  do 20 listopada 2013 roku. 

§ 9

Laureaci Konkursu zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich majątkowych do zwycięskich haseł na rzecz organizatora składając  stosowne pisemne oświadczenia (zał. nr 3 do regulaminu Konkursu).   

§ 10

Uczestnicy wraz z przystąpieniem do Konkursu zobowiązani są do  wypełnienia oświadczenia  (załącznik nr 2 do regulaminu) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie podpisują uczestnicy Konkursu, a w przypadku  osób  niepełnoletnich także opiekunowie.

§ 11

Uczestnictwo w Konkursie jest  równoznaczne  z zapoznaniem się z  niniejszym regulaminem i przyjęciem do wiadomości  zawartych w nim postanowień.

 

 Prezes TMMB

Jerzy Derenda

 

 

Załączniki

do regulaminu Konkursu

na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

 

 

Załącznik 1

Zgoda opiekuna

 na udział osoby niepełnoletniej

 w Konkursie na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie na Hasło Promocyjne Bydgoszczy mojej córki (syna)

lat ……… zam. w .......................................................... przy ul. ...............................................

Opiekun (matka, ojciec), imię i nazwisko ........................................ zam. w .............................  ......................................... przy ul. ...................................................

 

 

 

........................................................

  (czytelny podpis)

 

 

 

  Załącznik 2

 

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

przez uczestnika

Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów  dla potrzeb związanych  z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników zgodnie z  przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

...........................................................

(czytelny podpis)

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do regulaminu

Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Jako uczestnik – laureat  Konkursu organizowanego przez TMMB w Bydgoszczy, oświadczam, że prawa autorskie  dotyczące moich prac zgłoszonych  w tym Konkursie  przenoszę nieodpłatnie  na rzecz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy z dniem ogłoszenia wyników.

 

 

.........................................................................................

(czytelny podpis i adres zamieszkania)