Przedłużony konkurs na hasło promocyjne Bydgoszczy

 

Konkurs

na hasło Bydgoszczy

 przedłużony 

Na początku października br. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ogłosiło  Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy. Jego celem było przesłanie na adres TMMB do końca października „celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego w ucho rymu promującego walory Bydgoszczy”.

Zainteresowanie konkursem przeszło nasze oczekiwania.  Swoje propozycje składała młodzież szkolna i akademicka, ba nawet maluchy z przedszkola. Ludzie różnych profesji i zawodów, literaci, artyści, dziennikarze. Często z odległych stron Polski. Z haseł emanuje duma  i umiłowanie naszej pięknej Bydgoszczy. 

W ostatnich dniach napłynęło do TMMB wiele próśb o przedłużenie terminu nadsyłania  propozycji na hasło promocyjne Bydgoszczy. Dziękując za miłe listy przychylamy się do tych próśb. Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy zostaje przedłużony do końca listopada br., a jego ostateczne rozstrzygnięcie  nastąpi w dniu 15 grudnia. W załączeniu Regulamin konkursu z aneksem.

 

Regulamin Konkursu

na Hasło Promocyjne Bydgoszczy 

Niniejszy regulamin   określa zasady Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy.

 § 1

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. 

§ 2

Celem Konkursu  jest  wyłonienie  celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego

w ucho rymu promującego walory Bydgoszczy. 

§ 3

 Hasło powinno promować najcenniejsze walory Bydgoszczy, by wspomnieć o:

a/ Królewskim mieście  założonym przez najwybitniejszego z polskich monarchów  Kazimierza III Wielkiego i chętnie odwiedzanym przez pozostałych władców.

b/ Mieście, które uwzględniając potencjał kulturalno-społeczny i gospodarczy, jest faktyczną stolicą  pięknych polskich Kujaw.

c/ Mieście, które od wieków oddycha muzyką, na co dzień żyje filharmonią, operą, Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego, szkołami artystycznymi, koncertami i chóralnym śpiewem.

d/ Mieście 11 wyższych uczelni, w tym trzech uniwersytetów.

e/ Znanym w całym kraju ośrodku medycznym, kuźni kadr służby zdrowia z uniwersyteckimi szpitalami, znakomitym Centrum Onkologii i X Wojskowym Szpitalem Klinicznym.

f/ Mieście, które jest znaczącym nie tylko w kraju ośrodkiem wojskowym z przebogatymi tradycjami oręża.

g/ Kanale Bydgoskim, najstarszym zabytku sztuki hydrotechnicznej w Polsce.

h/ Mieście  nazywanym  „Wenecją Kujaw”  dzięki cudownemu  położeniu nad Brdą, Wisłą

i Kanałem Bydgoskim.   

i/ Wszechobecnej zieleni, w tym przepięknym Leśnym Parku w Myślęcinku, za co Bydgoszcz otrzymała  tytuł „Miasta – Ogrodu”.

j/ Unikatowym pomniku przyrody i historii jakim w samym sercu miasta jest Wyspa Młyńska, a z nią Wenecja Bydgoska.

k/ Mieście, które  jest polską stolicą wioślarstwa i kajakarstwa.

l/ Mieście znaczących imprez sportowych.

m/  Miniaturowej gotyckiej perełce jaką jest Katedra Bydgoska pw. śś. Marcina i Mikołaja – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości zwanym tez Sanktuarium Matki Bożej Bydgoskiej.

n/  Oryginalnej, pięknie zachowanej  architekturze z przełomu  XIX i XX wieku.   

o/ Unikatowym w kraju i za granicą  „Exploseum” – jedynym tego typu w Polsce zabytkiem  niemieckiej architektury przemysłowej z lat 1939-1944.

  p/ Można też przygotować hasła dotyczące innych  obiektów czy wydarzeń, z których Bydgoszcz słynie.

§ 4

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, komu leży na sercu  rozsławianie walorów i piękna Bydgoszczy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda (załącznik nr 1 do regulaminu) podpisana przez  opiekunów ze względu na  ewentualny odbiór  nagrody finansowej. Liczba prac nieograniczona. 

§ 5

Organizatorzy przewidują nagrody główne  dla autorów najlepszych  haseł :

 

pierwsza nagroda 1.500 zł brutto

druga nagroda 1.000 zł brutto

trzecia nagroda 500 zł brutto

oraz wyróżnienia książkowe

Zapis brutto oznacza pomniejszenie kwoty o  podatek od nagród. 

§ 6

Prace konkursowe z podaniem imienia, nazwiska i adresu autora należy przesyłać na adres TMMB w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Prawidłowe zgłoszenie wymaga dostarczenia w zamkniętej kopercie jednego lub większej liczby haseł promocyjnych  na adres organizatora do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 85-169 Bydgoszcz 37, Skrytka Pocztowa 17 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy” 

§ 7

Nad przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła  powołana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wybór nagrodzonych prac odbywa się w drodze  głosowania  polegającego na przyznawaniu punktów. Każdemu z członków Kapituły  przysługuje 5 punktów, które rozdziela według własnej oceny. Kapituła może przyznać mniejszą liczbę nagród lub odstąpić od przyznania 1, 2 czy 3 nagrody, jednocześnie  inaczej dzieląc nagrody. 

§ 8

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  do 20 listopada 2013 roku. 

§ 9

Laureaci Konkursu zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich majątkowych do zwycięskich haseł na rzecz organizatora składając  stosowne pisemne oświadczenia (zał. nr 3 do regulaminu Konkursu).   

§ 10

Uczestnicy wraz z przystąpieniem do Konkursu zobowiązani są do  wypełnienia oświadczenia  (załącznik nr 2 do regulaminu) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie podpisują uczestnicy Konkursu, a w przypadku  osób  niepełnoletnich także opiekunowie.

§ 11

Uczestnictwo w Konkursie jest  równoznaczne  z zapoznaniem się z  niniejszym regulaminem i przyjęciem do wiadomości  zawartych w nim postanowień.

 

 Prezes TMMB

Jerzy Derenda

 

Załączniki

do regulaminu Konkursu

na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Załącznik 1

Zgoda opiekuna

 na udział osoby niepełnoletniej

 w Konkursie na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie na Hasło Promocyjne Bydgoszczy mojej córki (syna)

lat ……… zam. w .......................................................... przy ul. ...............................................

Opiekun (matka, ojciec), imię i nazwisko ........................................ zam. w .............................  ......................................... przy ul. ...................................................

 

 

 

........................................................

  (czytelny podpis)

 

 Załącznik 2

 

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

przez uczestnika

Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów  dla potrzeb związanych  z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników zgodnie z  przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

...........................................................

(czytelny podpis)

 

Załącznik nr 3

do regulaminu

Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

 

Jako uczestnik – laureat  Konkursu organizowanego przez TMMB w Bydgoszczy, oświadczam, że prawa autorskie  dotyczące moich prac zgłoszonych  w tym Konkursie  przenoszę nieodpłatnie  na rzecz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy z dniem ogłoszenia wyników.

 

 

.........................................................................................

(czytelny podpis i adres zamieszkania)

 

 

 

 

ANEKS z dnia 29.10.2013 roku

do Regulaminu Konkursu na Hasło Promocyjne Bydgoszczy

§ 1.

§ 6.  przyjmuje brzmienie:

Prace konkursowe z podaniem imienia, nazwiska i adresu autora należy przesyłać na adres TMMB w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Prawidłowe zgłoszenie wymaga dostarczenia w zamkniętej kopercie jednego lub większej liczby haseł promocyjnych  na adres organizatora do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 85-169 Bydgoszcz 37, Skrytka Pocztowa 17 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy”.

§ 2.

§ 8.  przyjmuje brzmienie:

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 grudnia 2013 roku

§ 3.

Pozostałe  § pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks obowiązuje od dnia 01.11.2013 roku.

 

                                                                                                    Prezes TMMB

                                                                                                   Jerzy Derenda