Po kongresie regionalistów w Bydgoszczy

 

Zastępca przewodniczącego z Bydgoszczy
Wiatr w żagle regionalistów

 

W dniach 11-13 września br. (od czwartku do soboty)  trwał w Bydgoszczy X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych.  Była to wyjątkowa okazja do zaprezentowania gościom z całej Polski  Bydgoszczy jako miasta kultury i nauki, muzyki, koncertów, a także zabytków oraz pokazania województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru niezwykle atrakcyjnego,  skupiającego m.in.  Pomorze Wschodnie,  Ziemię Chełmińską,  Ziemię Lubawską, Ziemię Michałowską, Ziemię Dobrzyńską, Kujawy,  Krajnę, Pałuki i część Kociewia.

Podczas Kongresu głos zabierali znani polscy naukowcy i  regionaliści, by wymienić choćby prof. Ryszarda Szczygła z UMCS w Lublinie,  prof.  Jerzego Damrosza ze Szkoły Wyższej  im. P. Włodkowica  w Płocku,  ks. prof. Henryka Skorowskiego  z UKSW w Warszawie,  prof. Andrzeja Tyszkę z UW w Warszawie,  dr hab.  Danutę Konieczkę-Śliwińską z  UAM w Poznaniu,  prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Edwarda Chudzińskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. Sławomira Partyckiego z KUL w Lublinie i wielu innych.Szeroko pojęta problematyka kongresu obejmowała dotychczasowe dzieje polskiego regionalizmu, a przede wszystkim  aktualną sytuację w 25 lat po transformacji społeczno-politycznej kraju. Konkretyzowano problemy z jakimi przyjdzie się zmierzyć Ruchowi Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej  w nadchodzących latach.  Mowa tu przede wszystkim o wyposażeniu  działaczy w  potrzebną infrastrukturę, w tym  reaktywowanie Ośrodka  Dokumentacji Regionalnych Towarzystw  w Ciechanowie, utworzenie ogólnopolskiego  pisma towarzystw, dokończenie starań o wydanie encyklopedii polskiego regionalizmu.

Wielokrotnie, bardzo mocno  podkreślano potrzebę ratowania od niepamięci  szczytnej przeszłości. Prof. Ryszard Szczygieł powiedział: „Należy pamiętać, że  społeczność zapominająca  o własnej przeszłości, o doświadczeniach poprzednich pokoleń, nie potrafi stworzyć  podstaw harmonijnego współżycia  ani realizować ważnych dla niej celów”.   Ta pamięć nie oznacza jednak  niskiej wartości merytorycznej, naukowej i poznawczej publikacji  obarczonych błędami. Stąd konieczność   zabiegania o  recenzje i wszechstronne konsultacje  podnoszące poziom merytoryczny prac.

Trudno sobie wyobrazić dalszą działalność, bez  korzystania z nowoczesnych mediów, Internetu, cyberprzestrzeni, o czym interesująco mówi prof. Sławomir Partycki. Można to uzyskać na różne sposoby, np. w porozumieniu z placówkami kultury i nauki oraz samorządami. W nowym świetle stawiano   właśnie konieczną współpracę z władzami   gmin, powiatów, miast dużych i małych. Przecież chodzi o wykorzystanie ogromnego potencjały działaczy tzw. małych ojczyzn, dzięki którym zupełnie za darmo realizowane są setki, a nawet tysiące  pomysłów wzbogacających  wielką ojczyznę - Polskę.

Kluczowym zadaniem jest troska o   pilne odmłodzenie ruchu  poprzez tworzenie  struktur  w szkołach, wyższych uczelniach i środowiskach młodzieżowych. Mogą i powinny sprzyjać temu dynamiczne, śmiałe propozycje, które zainteresują  młodych. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP musi jak najszybciej    nadać właściwe ramy edukacji regionalnej dzieci i młodzieży, która niestety, w ostatnich latach podupadła. Doktor hab. Danuta Konieczka-Śliwińska z UAM w Poznaniu powiedziała m.in. „obligatoryjne nauczanie  w regionie powinno odbywać się w ramach edukacji szkolnej”, co, niestety, zaprzepaszczono.

Wreszcie, co również podkreślano podczas Kongresu, niesłychanie ważna jest głębsza integracja działań stowarzyszeń polegająca na organizowaniu wspólnych uroczystości, upowszechnianiu najciekawszych inicjatyw, mówieniu jednym głosem o sprawach, które bolą. To tylko część zadań, jakie  przyjdzie  Ruchowi realizować. Całej problematyce poświęcona będzie pokongresowa publikacja.

Z cenną inicjatywą wystąpiła podczas Kongresu Janina Tobera  ze Zgierza reprezentująca  Katedrę Socjologii  Kultury  Uniwersytetu Łódzkiego  oraz Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. W imieniu uczestników - prawdziwych  miłośników miasta Bydgoszczy - zaproponowała zbiórkę  na rzecz bydgoskiego Hospicjum im. Błogosławionego  ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników.  Zebrana kwota 1.020 złotych za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy trafi do wspomnianej placówki.

W ostatnim dniu Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy wybrali na kadencję 2014-2018 nową 21-osobową Radę Krajową.
Jej przewodniczącym został ponownie dr Tadeusz Samborski ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Krajobrazy”, zastępca dyrektora departamentu  kultury, promocji i turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, wiceprzewodniczącymi: Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) i Bożena Konikowska z Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, dotychczasowa sekretarz Rady Krajowej w Warszawie, 
sekretarzem Agnieszka Król z Fundacji  Tradycji Kościuszkowskiej Pałecznica w woj. małopolskim, skarbnikiem  Tadeusz Żebrowski z Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki w woj. mazowieckim, członkami Prezydium -  prof. Stefan Bednarek  z Dolnośląskiego  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu i  Szczepan Kalinowski  ze Stowarzyszenia  Koła Bialczan w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie.
 
W skład rady weszli  ponadto:

Ryszard Zatorski, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa (woj. podkarpackie), Eugeniusz Skoczeń, Racławickie Towarzystwo Kulturalne (woj. małopolskie), Marek Nałęcz-Socha, Towarzystwo Karkonoskie (woj. dolnośląskie), Jerzy Sołdek, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa (woj. lubelskie), Julita Zawieruchowska, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,Pojezierze” (woj. warmińsko-mazurskie), prof. Bogdan Matławski, Szczecińskie Towarzystwo Kultury (woj. zachodnio-pomorskie), Anna Makowska-Cieleń, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej (woj. lubuskie), prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne (woj. wielkopolskie), Bożena Gajewska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (woj. łódzkie), Zdzisław Lisowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej, woj. śląskie, Jan Jadach, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne (woj.  świętokrzyskie). Na liście są jeszcze 3 wakaty dla województw: opolskiego, podlaskiego i pomorskiego.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Talarczyk (przewodniczący) - Nadnoteckie Towarzystwo Kultury (woj. lubuskie), Jarosław Stulczewski (zastępca przewodniczącego) - Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli (woj. łódzkie), Jerzy Naskręt (sekretarz) - Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej (woj. wielkopolskie), Ewa Ambrozy (członek) - Towarzystwo Przyjaciół Czeladzi (woj. śląskie), Henryk Smolny (członek) - Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa (woj. dolnośląskie), Wojciech Szydłowski (członek) - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,,Krajobrazy” (woj. dolnośląskie).

W Sądzie Koleżeńskim znajdują się: Wojciech Jachimowicz (przewodniczący) - Towarzystwo Humanistyczne w Szybie (woj lubuskie), Jerzy Babiak (zastępca przewodniczącego) - Towarzystwo Ziemi Kępińskiej (woj. wielkopolskie), Alicja Gorajewska (sekretarz) - Towarzystwo Miłośników Ziemi Głogowskiej (woj. dolnośląskie), Zdzisław Mirecki - Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Barbara Miszczyk - Małopolska Rada Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych, Stanisław Świerczek - Stowarzyszenie Ziemi Jadowickiej.
(Dane osobowe udostępnione przez sekretariat Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie).